Lessen en Workshops

 

I

Iyengar Yoga Trainingsdagen Intermediate Junior Niveau met Nanda Peek*

                                                       

                                                  `Inspirerend vitaal energiek`

 

                                                   

                                            Locatie: Yoga Coolhaven, Coolhaven 104, 3024 AJ Rotterdam

 

 

Er wordt geoefend met de Iyengar Yoga Asana`s van de drie syllabi: Intermediate I, II en III.

Behalve ter voorbereiding van bovengenoemde examens zijn deze doe-dagen ook bedoeld om je eigen oefenpraktijk te verdiepen en te intensiveren.

Je wordt geïnspireerd om ook de moeilijkere asana`s in je oefenpakket op te nemen en als je daar nog niet aan toe bent een aantal concrete voorbereidende stappen te zetten.

Er wordt dan van je verwacht, dat je hier zelf mee aan de slag gaat in je eigen oefenpraktijk zodat je toch toegang gaat krijgen tot de meer gevorderde houdingen.

 

Iedere trainingsdag heeft een extra thema, het sluitstuk van de ochtendles of onderwerp van de middagles.

Dit thema zal gemiddeld 30-45 minuten van de gehele les in beslag nemen.

Als deze asana boven je niveau liggen, werk je in deze tijd aan voorbereidende en/of versterkende houdingen; dat kunnen bijvoorbeeld nek- en schouderoefeningen en/of buik-, bil- en rugspieroefeningen zijn.

 

Thema`s:

 1. Sirsasana en variaties, ook de armvariaties

 2. Sirsasana II doorslaan naar Urdvha Dhanurasana

 3. Viparita Dandasana + variaties en doorslaan vanuit Sirsasana I

 4. Pranayama; liggend en zittend

 5. Van Tadasana naar Urdvha Dhanurasana en terug naar Tadasana

 6. Sarvangasana en alle variaties

 7. Bakasana en Parsva Bakasana; ook vanuit Sirsasana II en doorslaan in Urdvha Dhanurasana en opstaan in Tadasana

 8. Een keuze uit de bovenstaande thema`s

 

De trainingsdagen zijn ook bedoeld voor studenten met een Introductory- of een Junior Intermediate Certificate, die door omstandigheden langere tijd `out of practice` zijn geweest en hun oefenpraktijk weer op willen pakken.

 

De lessen zijn op zaterdagen: 15-02; 14-03; 18-04; 16-05; 20-06; 19-09; 17-10; 21-11

Tijden: 11.30-14.30 en van 15.30-17.30 uur

Kosten € 425,-

Losse dagen op basis van beschikbaarheid € 65,-

 

Deelname is mogelijk als je in bezit bent van een Introductory Iyengar Yoga Certificaat of minimaal 3 jaar regelmatig Iyengar Yoga hebt beoefend bij een gecertificeerde Iyengar Yoga leraar.

Je kunt je opgeven door mij te mailen via:nandapeek@gmail.com; graag ontvang ik dan informatie over je diploma/vooropleiding, ervaring of de reden (bijvoorbeeld een blessure) waarom je niet meer hebt kunnen oefenen, zodat ik kan beoordelen of je in de groep past.

Als je twijfelt of je qua niveau mee kunt komen, neem dan contact met me op door me te mailen.

Een andere reden om je toe te laten is, dat je gemotiveerd bent en daarom graag mee wilt doen.

Het lesgeld kan je bij acceptatie vooraf overmaken op: NL49INGB0007227190 t.n.v. Zenyoga

 

NB. Ik behoud me het recht voor om een student van (verdere) deelname uit te sluiten en hem het eventueel het resterende lesgeld terug te betalen.

 

Iyengar Yoga Training Days Intermediate Junior Level with Nanda Peek *

                                                              "Inspiring vitally energetic"

                               Location: Yoga Coolhaven, Coolhaven 104, 3024 AJ Rotterdam

 

The Iyengar Yoga Asanas of the three syllabi are practiced: Intermediate I, II and III.

In addition to preparing for the aforementioned exams, these training days are also intended to deepen and intensify your own practice. You will be inspired to include the more difficult asanas in your exercise package and if you are not ready for that to take a number of concrete preparatory steps. You are then expected to work with this yourself in your own practice so that you still get access to the more advanced postures. Every training day has an extra theme, the final part of the morning lesson or the subject of the afternoon lesson. This theme will take on average 30-45 minutes of the entire lesson. If these asana are above your level, you are working on preparatory and / or reinforcing positions during this time; for example, these can be neck and shoulder exercises and / or abdominal, buttock and back muscle exercises.

Themes:

 1. Sirsasana and variations, also the arm variations 

 2. Drop down from Sirsasana II to Urdvha Dhanurasana

 3. Viparita Dandasana + variations and drop down from Sirsasana I

 4. Pranayama; lying and sitting

 5. From Tadasana drop back to Urdvha Dhanurasana and back up to Tadasana

 6. Sarvangasana and all variations

 7. Bakasana and Parsva Bakasana; also coming down from Sirsasana II and drop down in Urdvha Dhanurasana and get up in Tadasana

 8. A choice from the above themes

The training days are also intended for students with an Introductory or Junior Intermediate Certificate, who have been out of practice for a longer period of time and want to resume their practice.

The lessons are on Saturdays: 15-02; 14-03; 18-04; 16-05; 20-06; 19-09; 17-10; 21-11

Times: 11.30 am to 2.30 pm and from 3.30 pm to 5.30 pm

Costs € 425

Single days based on availability € 65

Participation is possible if you are a holder of an Introductory Iyengar Yoga Certificate or have regularly practiced Iyengar Yoga with a certified Iyengar Yoga teacher for at least 3 years.

You can sign up by emailing me at: nandapeek@gmail.com; I would like to receive information about your diploma / prior education, experience or the reason (for example an injury) why you were no longer able to practice, so that I can assess whether you fit into the group.

If you have doubts if the level of the trainingdays fits you, please contact me by emailing me.

Another reason to admit you is that you are motivated and therefore would like to participate.

You can transfer the tuition fee if you have admission to: NL49INGB0007227190 t.n.v. Zen yoga

NB. I reserve the right to exclude a student from (further) participation and will refund the (remaining) tuition fee.